آموزش

آموزش

هدف از آموزش، آشنايي كاربران با امكانات و ظرفيت‌هاي سيستم و شيوه‌ي كار كردن با بخش‌هاي مختلف آن است. در فرايند آموزش، شرايط خاص هر مشتري در نظر گرفته نمي‌شود. در حقيقت، هدف از آموزش، آشنايي كاربران با امكانات و توان‌مندي‌هاي عمومي نرم افزارها است.